W dniu 07.09.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (pierwsze wezwanie)

W dniu 28.09.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (drugie wezwanie)

W dniu 28.10.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (trzecie wezwanie)

W dniu 18.11.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (czwarte wezwanie)

W dniu 09.12.2020 Spółka QLOC SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. (piąte wezwanie)

Firma i siedziba: QLOC SA z siedzibą w Warszawie

Adres: ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000341922

Numer NIP: 5213548256

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 100.000 PLN


On 7 September 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (first call)

On 28 September 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (second call)

On 28 October 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (third call)

On 18 November 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (4th call)

On 9 December 2020, QLOC SA called on the shareholder to submit share documents to the company to dematerialize them. (5th call)

Company and headquarters: QLOC SA with headquarters in Warsaw

Address: Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw

Register District Court:   The District Court in Warsaw XIV Economy Department of the National Court Register

National Court Register number: 0000341922

Tax identification number: 5213548256

Share capital: 100.000 PLN

Paid-up share capital: 100.000 PLN